Identification
Bookmark https://dev.anet.be/record/opacbnc/c:bnc:1223/E
Publication
Title
De Liersche reisduif: wekelijksch orgaan van den Liersche duivenbond De Bondsvrienden
Publication
Lier : 1906 - 1908?
Note
Title varies: De Lierse reisduif
Subject
Geographical term
Lierre 
Trefwoorden Belgische Nieuwsbladen Catalogus
Availability
Institutions
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Paper Stock:
3(1908)5
KU Leuven - Centrale Bibliotheek Paper Stock:
1(1906)1; 2(1907)1